Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH ĐẾN MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

ừ năm 1858, thực dân Pháp sang xâm lược Việt Nam và từng bước thiết lập chế độ thống trị rất tàn bạo, hà khắc và phản động dẫn đến xã hội Việt Nam đã có những biến đổi lớn, trong xã hội tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu. Đó là, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân với bọn địa chủ, phong kiến tay sai, chỗ dựa của thực dân Pháp. Nhiệm vụ chống thực dân Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống bọn phong kiến tay sai là không tách rời nhau. Đó là yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai ở khắp mọi nơi, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu và các nhà yêu nước đương thời theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Song các phong trào đấu tranh đó đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước. Chính vì thế, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Điều này chứng tỏ rằng giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Với ý nghĩa đó, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, việc nghiên cứu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta là một vấn đề cần thiết. Vì vậy, với một giới hạn cho phép, bài viết xin nêu bật vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự thắng lợi của cách mạng nước ta nhìn từ khía cạnh lịch sử đến hiện tại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho cách mạng Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo; Hơn 80 năm qua, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ đã kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác Vừa mới ra đời, Đảng ta phát động được cao trào cách mạng 1930 – 1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tỉnh. Thoát ra khỏi thời kì thoái trào cách mạng những năm 1932 – 1935, Đảng lãnh đạo nhân dân ta phát động được cao trào vận động dân chủ 1936 – 1939, đòi dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình, chống phát xít, chống chiến tranh. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (2/9/1945) mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vận mệnh của Đảng gắn liền với vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng nhân dân là nguồn gốc sức mạnh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản, hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta - Đảng của giai cấp công nhân - không ngừng củng cố và tăng cường” . Đánh giá ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Ngay sau ngày giành được độc lập (02/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã khẩn trương lãnh đạo nhân dân cả nước bắt tay vào thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược gắn xây dựng với bảo vệ chính quyền cách mạng; trong đó trong tâm là xây dựng, lấy xây dựng làm điều kiện cho bảo vệ. Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, Trung ương Đảng, Bác Hồ đã đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, lấy sức mình là chính”, kháng chiến đi đôi với kiến quốc để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Qua đó, làm chuyển hoá thế trận, thay đổi tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng, từng bước tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Trải qua 21 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã chiến đấu kiên cường anh dũng với sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế; bằng cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp đánh Mỹ cứu nước sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” . Thời kì đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 đến năm 1985 đất nước ta còn nhiều khó khăn. Xét đến nguyên nhân, về mặt chủ quan, Đảng tự kiểm điểm là đã phạm một số sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt là trong việc xác định chủ trương, đường lối và cả trong công tác xây dựng Đảng. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) đã nghiêm khắc chỉ ra những thiếu sót và đề ra nhiệm vụ cấp bách là phải đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ngang tầm với lịch sử, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Đảng cần coi trọng việc nắm vững và vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng kết một cách khoa học kinh nghiệm thực tế sinh động từ phong trào quần chúng nước ta và tiếp thu có chọn lọc trí tuệ thời đại, để đề ra đường lối, chủ trương cho thật đúng, thật sát hợp với quy luật khách quan và với đặc điểm riêng của cách mạng nước ta. Đảng thường xuyên xây dựng vững mạnh về tổ chức, nâng cao sức chiến đấu và năng lực tổ chức thực tiễn. Đảng luôn luôn tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng như nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc phê bình và tự phê bình, xây dựng Đảng thành đội tiên phong chiến đấu, luôn luôn đoàn kết thống nhất trên cơ sở đường lối chính sách đúng và các nguyên tắc của Đảng. Mặc khác, Đảng cần hết sức coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đảng viên về trình độ chính trị văn hóa, khoa học, kĩ thuật, về năng lực lãnh đạo và quản lý, về phẩm chất đạo đức và tư cách sao cho tương xứng với yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không lực lượng nào khác đủ sức lãnh đạo cách mạng. Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng Đảng ta thật vĩ đại. Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt Nam bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quyết định nhất là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Sở dĩ Đảng là người tổ chức và lãnh đạo duy nhất mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, vì: Thứ nhất, đây là sự lựa chọn của chính lịch sử. Thứ hai, Đảng là đại biểu trung thành với đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu, lý tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã nói rằng: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" . Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục đích, là con đường cách mạng của Đảng. Vì mục đích đó mà qua các thời kì lịch sử cách mạng Việt Nam, biết bao nhiêu chiến sĩ anh hùng đã cống hiến trọn đời mình cho cách mạng. Đảng luôn luôn tuyệt đối trung thành với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân và chính điều đó Đảng mới có đủ sức mình làm nên sự nghiệp lớn. Đảng thường xuyên giáo dục đảng viên, cán bộ phải có ý thức biết đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đảng luôn luôn quán triệt trong mọi hoạt động của mình, quan điểm sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, phải "lấy dân làm gốc". Đảng biết dựa vào lực lượng quần chúng, phát huy tính tích cực cách mạng của quần chúng, toàn tâm toàn lực phục vụ quần chúng. Trong suốt cả quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã có đường lối chính sách đúng, phản ánh được lợi ích chân chính và nguyện vọng của nhân dân. Đại đa số đảng viên của Đảng đã tham gia trong thời kì hoạt động bí mật và trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Họ đã kiên trì bám sát quần chúng để xây dựng cơ sở, phát động đấu tranh giành lại quyền sống. Thứ ba, Đảng biết nắm vững, vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất phát từ thực tiễn, Đảng đề ra đường lối chính trị đúng đắn và nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng. Như vậy, các yếu tố nói trên đã đảm bảo cho Đảng ta luôn luôn giữ vững vai trò là người lãnh đạo cách mạng, được quần chúng tin cậy và một lòng theo Đảng. Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI đã khẳng định: “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” . Trong đó, việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng là thành tố đầu tiên, có ý nghĩa đáp ứng yêu cầu của thời đại mới và từ đó Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm qúi báu trong cương lĩnh bổ sung năm 2011 gắn với việc xác định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam. Thông qua một số thành tựu đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta mới thấy hết vai trò thật lớn lao của Đảng ta đối với công cuộc cách mạng của đất nước trong giai đoạn hiện nay; Một là, nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7%, tổng vốn đầu tư xã hội gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2001 – 2005, đạt 42,9% GDP, GDP đầu người đạt 1.168 USD…Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hầu như ở tất cả các ngành, các lĩnh vực đều có sự phát triển vượt bật so với năm 2000, thể chế kinh tế thị trường XHCN tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện hơn… Hai là, Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực xã hội có tiến bộ, bảo vệ tài nguyên môi trường được chú trọng hơn; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện biểu hiện cụ thể như : đến 2010 tất cả các thành phố, tỉnh thành đã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%; hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh; tỷ lệ lao động thất nghiệp ở thành thị giảm còn dưới 4,5%, tỉ lệ hộ nghèo còn 9,5%; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục ngày càng được mở rộng từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Ba là, quốc phòng – an ninh, đối ngoại được tăng cường, độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, quân đội công an được củng cố; quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế và khu vực, làm tròn nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN và hiến chương ASEAN… Bốn là, dân chủ xã hội chủ nghĩa có tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Năm là, việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh, hiệu lực và hiệu quả hoạt động được nâng lên… Thực tế đi sâu vào hoạt động của từng ngành, địa phương, từng đơn vị cụ thể, chúng ta mới có thể thấy rõ hết vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của một Đảng duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt hơn nữa dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh. Bạc Liêu, một tỉnh nhỏ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, điều kiện kinh tế còn khó khăn, vừa tái lập cách đây 15 năm. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong những năm gần đây khiến chúng ta không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo ấy của đảng. Mười lăm năm qua kể từ ngày tái lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực, quyết tâm cao, đạt được những thành tựu rất quan trọng và toàn diện. Kinh tế phát triển nhanh, văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng làm tăng tiềm lực và tạo điều kiện phát triển nhanh hơn, đời sống của nhân dân tiếp tục cải thiện. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai nghiêm túc, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền ngày càng được nâng cao. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được phát huy, nhân dân đoàn kết, đồng lòng chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Những thành tựu đó là rất quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lớn trong quá trình phát triển, đi lên của tỉnh nhà. Những thành tựu đạt được trong 15 năm tái lập tỉnh cho thấy khi nào Đảng bộ có chủ trương đúng, hợp lòng dân thì tiềm năng về nhân lực, vật lực, tài lực sẽ được khơi dậy và phát huy đúng mức. Những thành tựu đó đã và đang làm cho bộ mặt quê hương Bạc Liêu ngày thêm khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ không ngừng được củng cố. Đó là những tiền đề quan trọng tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian tới. Với tiềm năng kinh tế sẵn có, nền tảng văn hóa giàu bản sắc, bề dầy truyền thống cách mạng, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt, nhạy bén của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân, tin chắc rằng tỉnh Bạc Liêu không ngừng vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới, sánh vai cùng các tỉnh thành khác trong khu vực và cả nước trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những thành quả của tỉnh đã đạt được trong những năm qua, sự phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh nhà đã đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển chung của cả tỉnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội. Đặc biệt, trường Đại học Bạc Liêu có công lao rất to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ trình độ chuyên môn và kĩ thuật cho tỉnh trong những năm gần đây. Được thành lập chỉ hơn 5 năm (từ cuối năm 2006 – 2012), nhưng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy nhà trường đã đưa trường đi lên một cách thần kì và vượt bậc, từ chỗ là một trường nhỏ, chủ yếu đào tạo nguồn nhân lực cho vùng bán đảo Cà Mau, hiện nay đã phát triển về mọi mặt: trường đã đào tạo các chuyên ngành đáp ứng tối đa nhu cầu của xã hội đặt ra, nguồn nhân lực của nhà trường ngày càng tăng lên về số lượng lẫn chất lượng. Đảng ủy được sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã và đang tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho trường ngày càng khang trang và hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu dạy và học của sinh viên và giảng viên tại trường; cuối năm 2011 nhà trường vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba nhân lễ kỉ niệm 5 năm thành lập trường (24/11/2006 – 24/11/2011), tổ chức thành công Hội thao sinh viên các trường ĐH – CĐ khu vực đồng bằng sông Cửu Long kỉ niệm ngày HS –SV 9/01/2012… Với những thành tựu mà nhà trường đã đạt được cho đến hiện nay, chứng tỏ một điều rằng, Đảng ủy trường trong sạch vững mạnh, đã lèo lái con thuyền cách mạng của nhà trường đi lên một cách vững chảy, bền vững, tạo tiền đề thúc đẩy nhà trường phát triển về mọi măt. Thông qua bài học kinh nghiệm quý báu về vai trò lãnh đạo của Đảng ta, bản thân luôn luôn thấm nhuần những quan điểm, chính sách, đường lối sáng suốt của đảng, quán triệt một cách sâu sắc để vận dụng phù hợp cho công tác giảng dạy của mình, luôn luôn thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng tác phong làm việc sâu sát cơ sở, lắng nghe quần chúng. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình; chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, của nhân dân, gương mẫu về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, phục tùng tổ chức, kỉ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng để xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, qua bài viết này chúng ta càng xác định rõ hơn vai trò hết sức quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đối với cách mạng Việt Nam, Đảng ta vẫn là một Đảng duy nhất vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, đã lãnh đạo cách mạng nước ta sau 80 năm đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của cách mạng nước ta từ khi có Đảng lãnh đạo là thắng lợi mang tính chất bước ngoặt và vĩ đại, một dân tộc nhỏ bé ở khu vực Đông Nam Á lại giành độc lập từ tay của hai cường quốc hùng mạnh nhất trên thế giới đó là Pháp và Mỹ. Đồng thời đây cũng chính là sự thắng lợi của cái gọi là chính nghĩa trên cái phi nghĩa, của sự đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí trong Đảng… Trong thời đại ngày nay, cơ hội đang rất mở rộng với nước ta trong khi khoa học - công nghệ ngày một phát triển, kinh tế thế giới ngày một biến động, tin chắc rằng với đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với dân tộc và thời đại, góp phần khẳng định vai trò là “nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” và đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc trong khu vực và trên thế giới trong tương lai. Danh mục tài liệu tham khảo 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Bộ giáo dục và đào tạo (2011), Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội. 3. Ban tuyên giáo Trung ương (2011), Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nxb chính trị quốc gia(sự thật), Hà Nội. 4. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện lịch sử Đảng (2004), Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb lý luận chính trị, Hà Nội. 5. Hồ Chí Minh (1969), Di chúc, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội. 6. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội. 7. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, t.9, tr.314. 8. Nguyễn Đức Chiên(chủ biên) - Đỗ Quang Ân (2000), 70 câu hỏi gợi ý và trả lời môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. 9. TS. Bùi Kim Đỉnh, TS. Nguyễn Quốc Bảo (2005), Hỏi – Đáp môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXb Đại học quốc gia Hà Nội. 10. Trang web: www. cpv.org.vn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét